Translations by Piotr Drąg

Piotr Drąg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
1.
No mock definition found
2017-08-31
Nie odnaleziono sztucznej definicji
2.
Could not find mock content %s
2017-08-31
Nie można odnaleźć sztucznej treści %s
3.
Could not access mock content: %s
2017-08-31
Nie można uzyskać dostępu do sztucznej treści: %s
4.
Cannot connect to the server
2017-08-31
Nie można połączyć z serwerem
5.
Cannot connect to the proxy server
2017-08-31
Nie można połączyć z serwerem pośrednika
6.
Invalid request URI or header: %s
2017-08-31
Nieprawidłowy adres URI lub nagłówek żądania: %s
7.
Authentication required: %s
2017-08-31
Wymagane jest uwierzytelnienie: %s
8.
The requested resource was not found: %s
2017-08-31
Nie odnaleziono żądanego zasobu: %s
9.
The entry has been modified since it was downloaded: %s
2017-08-31
Wpis został zmodyfikowany od czasu jego pobrania: %s
10.
Operation was cancelled
2017-08-31
Anulowano działanie
11.
Data not available
2017-08-31
Dane nie są dostępne
12.
Invalid URL %s
2017-08-31
Nieprawidłowy adres URL %s
13.
Semicolon-separated paths containing Grilo plugins
2017-08-31
Ścieżki zawierające wtyczki Grilo, oddzielone średnikami
14.
Colon-separated paths containing Grilo plugins
2017-08-31
Ścieżki zawierające wtyczki Grilo, oddzielone dwukropkami
15.
Colon-separated list of Grilo plugins to use
2017-08-31
Lista używanych wtyczek Grilo, oddzielonych dwukropkami
16.
Grilo Options
2017-08-31
Opcje Grilo
17.
Show Grilo Options
2017-08-31
Wyświetla opcje Grilo
18.
No searchable sources available
2017-08-31
Żadne wyszukiwalne źródła nie są dostępne
19.
Could not resolve media for URI “%s”
2018-07-25
Nie można rozwiązać nośnika dla adresu URI „%s”
20.
Plugin “%s” is already loaded
2018-07-25
Wtyczka „%s” jest już wczytana
21.
Failed to initialize plugin from %s
2017-08-31
Zainicjowanie wtyczki z %s się nie powiodło
22.
Metadata key “%s” already registered in different format
2018-07-25
Klucz metadanych „%s” jest już zarejestrowany w innym formacie
23.
Metadata key “%s” cannot be registered
2018-07-25
Nie można zarejestrować klucza metadanych „%s”
24.
Source with id “%s” was not found
2018-07-25
Nie odnaleziono źródła o identyfikatorze „%s”
25.
Failed to load plugin from %s
2017-08-31
Wczytanie wtyczki z %s się nie powiodło
26.
Invalid plugin file %s
2017-08-31
Nieprawidłowy plik wtyczki %s
27.
“%s” is not a valid plugin file
2018-07-25
„%s” nie jest prawidłowym plikiem wtyczki
28.
Plugin “%s” already exists
2018-07-25
Wtyczka „%s” już istnieje
29.
Invalid path %s
2017-08-31
Nieprawidłowa ścieżka %s
30.
All configured plugin paths are invalid
2017-08-31
Wszystkie skonfigurowane ścieżki do wtyczek są nieprawidłowe
31.
Plugin “%s” not available
2018-07-25
Wtyczka „%s” jest niedostępna
32.
Plugin not found: “%s”
2018-07-25
Nie odnaleziono wtyczki: „%s”
33.
Plugin configuration does not contain “plugin-id” reference
2018-07-25
Konfiguracja wtyczki nie zawiera odniesienia „plugin-id”
34.
Some keys could not be written
2018-07-25
Nie można zapisać części kluczy
2017-08-31
Nie można zapisać niektórych kluczy
35.
None of the specified keys are writable
2017-08-31
Żaden z podanych kluczy nie jest zapisywalny
36.
Media has no “id”, cannot remove
2018-07-25
Nośnik nie ma „id”, nie można usunąć