Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
2126 of 26 results
21.
If set to 'true' the VNC backend will be initialized.
Włączenie spowoduje inicjowanie mechanizmu VNC.
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:68
22.
When view-only is true, remote VNC connections cannot manipulate input devices (e.g. mouse and keyboard).
Po włączeniu zdalne połączenia VNC nie mogą korzystać z[nbsp]urządzeń wejściowych (np. myszy i[nbsp]klawiatury).
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:75
23.
Method used to authenticate VNC connections
Metoda używana do uwierzytelniania połączeń VNC
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:82
24.
The VNC authentication method describes how a remote connection is authenticated. It can currently be done in two different ways: * prompt - by prompting the user for each new connection, requiring a person with physical access to the workstation to explicitly approve the new connection. * password - by requiring the remote client to provide a known password
Metoda uwierzytelniania VNC opisuje, jak zdalne połączenie jest uwierzytelniane. Obecnie można to zrobić na dwa sposoby: prompt (pytanie) — pytając użytkownika o[nbsp]każde nowe połączenie, przez co osoba z[nbsp]fizycznym dostępem do komputera musi zaakceptować nowe połączenie. password (hasło) — wymagając od zdalnego klienta podania znanego hasła
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:83
25.
Screenshare mode of VNC connections
Tryb udostępniania ekranu połączeń VNC
Translated and reviewed by Marek Adamski
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:95
26.
The screenshare mode specifies, whether the VNC backend mirrors the primary screen, or whether a virtual monitor is created. For the initial resolution of the virtual monitor, the VNC backend uses a default size of 1920x1080 pixels. When using a remote desktop session with a virtual monitor, clients can resize the resolution of the virtual monitor during a session with the setDesktopSize PDU. Allowed screenshare modes include: * mirror-primary - Record the primary monitor of the current user session. * extend - Create a new virtual monitor and use it for the remote desktop session. The initial monitor resolution of this virtual monitor is set to 1920x1080 pixels. Clients can override the initial resolution with subsequent monitor configuration updates.
Tryb udostępniania ekranu określa, czy mechanizm VNC pokazuje ten sam obraz co główny ekran, czy tworzony jest wirtualny monitor. Jako początkową rozdzielczość wirtualnego monitora mechanizm VNC używa domyślnej wielkości 1920×1080 pikseli. Podczas używania sesji zdalnego pulpitu z[nbsp]wirtualnym monitorem klienci mogą zmieniać jego rozdzielczość w[nbsp]trakcie sesji za pomocą PDU „setDesktopSize”. Dozwolone tryby udostępniania ekranu: mirror-primary — nagrywa główny monitor bieżącej sesji użytkownika. extend — tworzy nowy wirtualny monitor i[nbsp]używa go dla sesji zdalnego pulpitu. Początkowa rozdzielczość tego wirtualnego monitora jest ustawiona na 1920×1080 pikseli. Klienci mogą zastępować początkową rozdzielczość dalszymi aktualizacjami konfiguracji monitora.
Translated by Piotr Drąg
Located in src/org.gnome.desktop.remote-desktop.gschema.xml.in:96
2126 of 26 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Adamski, Piotr Drąg.